Thẻ Trung tâm dữ liệu

Mã TRUY CậP GROUP Là HOSTTOT123
Vào group