Thẻ SSD

Mã TRUY CậP GROUP Là HOSTTOT123
Vào group