Thẻ Quản trị máy chủ

Mã TRUY CậP GROUP Là HOSTTOT123
Vào group